nabruslich.cz

nabruslich.cz

Inline trasy a akce na bruslĂ­ch

facebook youtube

Inline trasy

Mapa inline tras

Spolupracujeme


Kole?kovĂŠ brusle a komplet p?Ă­sluĹĄenstvĂ­ na kamennĂŠ prodejn? a e-shopu.E-Shop

KoĹĄĂ­kKoĹĄĂ­k je prĂĄzdnĂ˝

Do kraje západo?eských lázní s bruslemi

21.05.2015 22:29 I Admin

B?hem druhého prodlouženého víkendu v kv?tnu jsme se vypravili do Mariánských Lázní. Samoz?ejm? v naši výbav? nechyb?ly ani inline brusle, i když jsme pobyt zde zkombinovali i s p?ší turistikou a návšt?vou hrad? a zámk?. V první ?ásti našeho ?lánku se nejprve zmíníme práv? o inline možnostech, poté se budeme stru?n? v?novat tip?m na výlet v okolí. Mariánské Lázn? Informace kde bruslit jsme ?erpali jednak ze zadaných tras na našem webu www.nabruslich.cz (nebo z mobilu m.nabruslich.cz), ale také

B?hem druhého prodlouženého víkendu v kv?tnu jsme se vypravili do Mariánských Lázní. Samoz?ejm? v naši výbav? nechyb?ly ani inline brusle, i když jsme pobyt zde zkombinovali i s p?ší turistikou a návšt?vou hrad? a zámk?. V první ?ásti našeho ?lánku se nejprve zmíníme práv? o inline možnostech, poté se budeme stru?n? v?novat tip?m na výlet v okolí.

Mariánské Lázn?

Informace kde bruslit jsme ?erpali jednak ze zadaných tras na našem webu www.nabruslich.cz (nebo z mobilu m.nabruslich.cz), ale také z informací od místních. Jejich informace nebyly zrovna povzbudivé, protože p?ímo v Mariánských Lázní jsou možnosti opravdu velmi omezené a v podstat? zde nem?žeme žádnou trasu ani doporu?it. Milovníci inline bruslení se tedy za svým sportem musejí vydat n?kam mimo. Vynecháme-li b?žné silnice s provozem, zaznamenali jsme jedinou možnost, kde by se dalo bruslit a tou je cca 700 metr? p?kného asfaltu v kolonádním parku… V dob? naši návšt?vy se zde jedna brusla?ka prohán?la a zkoušela dovednosti na bruslích. Není to ale na projíž?ku, maximáln? pro d?ti na nau?ení. Navíc je zda spousta lidí. Obrovskou škodou však je, že tato stezka, nepokra?uje až do místí ?ásti ښovice, protože asfalt zde už je, ale je starý, špatný, d?ravý. Stezka by pak m?la skoro 2 kilometry. Provoz p?ších je v podve?er na tomto úseku již akceptovatelný a bruslit by se zde bývalo dalo. Nejsme místní a neznáme problémy tohoto m?sta, ale zdá se nám zvláštní, že se v bohatém láze?ském m?st? se spoustou turist? nenajdou finance na kousek nového asfaltu.

Za bruslemi tedy musíme vyjet do okolí. Nabídka vhodných a bezpe?ných terén? pro inline bruslení ale co do po?tu nikterak bohatá není ani v okolí. My jsme navštívili dv? stezky - v Plané a v Konstantinových Lázních. Poj?me se nyní na ob? stezky podívat blíže.

Planá (Mapka: inline stezka Planá)

Obec Planá se nachází asi deset kilometr? od Mariánských Lázní. Místní zastupitelstvo zde schválilo vybudování inline stezky v centrálním parku, který se nachází nedaleko nám?stí a M?stského rybníka. Inline stezka vznikla na rozsáhlé ploše bývalé skládky v roce 2014. Inline stezku Planá naleznete pom?rn? snadno – orienta?ním bodem m?že být h?išt?, stadion. Zaparkovat m?žete na dvou místech v bezprost?ední blízkosti inline stezky jak je uvedeno na naší mapce. Inline stezka Planá m??í tém?? rovných 1000 metr?, asfalt je hladký, podél inline stezky Planá se nachází mobiliá? v podob? lavi?ek a odpadkových koš?. Ší?ka inline stezky je dostate?ná a profil nenáro?ný. ?ást inline stezky vede ve stínu pod korunami vzrostlých strom?, které na podzim ur?it? ?áste?n? stezku zne?iš?ují. P?íjemné je posezení na roštových schodech na b?ehu M?tského rybníka.

Inline stezka Planá

Celkov? se nám inline stezka v Plané líbila. Nejen pro obyvatele tohoto m?ste?ka p?edstavuje skv?lou možnost ke sportovnímu vyžití na inline bruslích. Kéž by byla podobná stezka v každém m?st?.

Ve m?st? samotném m?žete navštívit nap?íklad hornické muzeum (štola Ond?ej Šlik). Dob?e poob?dváte nap?íklad v sousední Chodové Plané, kde sídlí pivovar Chodovar. Nachází se zde restaurace Ve skále (bývalé pivovarské sklepy). Domluvit si m?žete rovn?ž exkurzi do pivovaru.

Konstantinovy Lázn? (Mapka: inline stezka Konstantinovy Lázn?)

Inline trasy v Konstantinových Lázních jsme na našem webu již popisovali. Jednalo se ale o informace p?ímo od vedení m?sta a pr?zkum naší redakcí a tedy nᚠnázor na inline stezky chyb?l. Vyzna?ená stezka v našem mapovém portále http://trasy.nabruslich.cz i vystavené fotografie nás zaujaly natolik, že jsme se tam cht?li na bruslích projet osobn?. Tím spíše, že projekt Na kole?kách konstantinoláze?skem vyhrál v cestovatelské sout?ži ROP Jihozápad.

Mali?ké Konstantinovy Lázn? se od Mariánských Lázní nacházejí asi 30 kilometr? a leží poblíž, díky slavné historické postav? známn?jších, Bezdružic. Auto zaparkujete nejpohodln?ji na parkovišti na okraji obce, které je ur?ené práv? pro cyklisty a inline brusla?e využívající inline stezku. Z parkovišt? již m?žete jet rovnou na inline bruslích. Nejprve se m?žete vydat vlevo. Neobvykle široká inline stezka, mající v podstat? parametry silnice vás po projetí lesem zavede k rozcestí na kterém se m?žete dát op?t vlevo. Tato v?tev inline stezky kon?í na okraji obce ?eliv. Dáte-li se na posledním rozcestí vpravo, dojedete na okraj Dolních Polžic. Ob? v?tve mají mírn? zvln?ný profil, a tak by se sem m?l vydat n?kdo, kdo už má zvládnutou techniku bržd?ní. Ale kope?ky nejsou nic moc strašného, na bruslích jsou bezproblémové. Projedeme-li zmín?né dv? v?tve stezky, vrátíme se zp?t ve sm?ru na parkovišt? a dáme se na druhou stranu. Op?t dojedeme ke k?ižovatce stezek. Zde se m?žeme dát vlevo do další v?tve stezky ve sm?ru na Bezdružice. Tato v?tev je ale pom?rn? krátká a po pár set metrech povrch vhodný pro inline kon?í. To vám ale nemusí být v?bec líto, protože teprve po návratu na rozcestí vás ?eká to nejlepší co inline stezka v Konstantinových Lázních nabízí.

Inline stezka Kon stantinovy Lázn?

 

Tím je t?íkilometrový okruh, po kterém se z Konstantinových Lázní dostanete do sousední obce Nová Ves, a dále podél silnice zp?t na druhý okraj Konstantinových Lázní a odtud zpátky k parkovišti. Na tomto okruhu na vás budou ?íhat dv? nástrahy v podob? nechrán?ných železni?ních p?ejezd?. Podle IDOSu zde jezdí vlak ve všední dny i o víkendech zhruba každou hodinu v jednom nebo druhém sm?ru. To je pom?rn? nep?íjemné. P?ed p?ejezdy tedy ur?it? doporu?ujeme se rozhlédnout a sundat sluchátka z uší, co naplat, že vlak sice ješt? nevidíte a díky sluchátk?m bohužel neslyšíte a svými kole?ky jste se zasekli v kolejišti… P?ejezdy jsou pom?rn? snadno p?ekonatelné, jeden je z hladkého betonu a druhý gumový. Pro kole?ka oboje vcelku p?átelské ?ešení. Jen s t?mi kolejemi se nic d?lat nedá. P?ítomnost železni?ní trat? na dvou místech stezky sice není ideální, ale nepovažujeme to za p?íliš velký handicap tohoto velmi povedeného projektu. Inline stezka je také vybavena p?kným a bohatým mobiliá?em v podob? lavi?ek, stole?k?, odpadkových koš? a map okolí.

Z inline stezky není daleko do centra Lázní, kde se m?žete ob?erstvit a nebo si dát zmrzlinu. Kope?kovou jsme objevili u hotelu Jit?enka.

V dob? naší návšt?vy kv?tnovou ned?li po ob?d? nebyl na inline stezce p?íliš velký provoz. Byli zde spíše místní. Na hlavním parkovišti stály asi t?i auta. Stezka má co do ší?ky tak výborné parametry, že se opravdu nemusíte bát, abyste o n?koho nezakopli. Za web nabruslich.cz tuto stezku rozhodn? doporu?ujeme. V??íme, že spokojenost návšt?vník? p?isp?je k rozší?ení tohoto v ?R tém?? unikátního projektu.

Okolí rovn?ž nabízí ?adu zajímavostí. V lázních samotných m?žete navštívit nap?íklad muzeum historické hasi?ské techniky (http://www.sdh-konstlazne.wz.cz/), v sousedních Bezdružicích železni?ní muzeum v?nované historii železni?ní dopravy v Plze?ském kraji (www.bezdruzickalokalka.cz) nebo zámek s expozicí o Kryštofovi Harantovi z Polžic a Bezdružic. Velice p?kný je také vrh Krasíkov se z?íceninou hradu Švamberk. Tvo?í dominantu zdejšího regionu a z jeho vyhlídky zhlédnete zna?nou ?ást kraje.

Z obou stezek máme po?ízená videa, musíme je však zpracovat, poté je doplníme k tomuto ?lánku i p?ímo k mapkám stezek.

Tipy na výlety v Mariánských Lázních a okolí

  • Na záv?r dnešního ?lánku pár zatím nezmín?ných tip? na výlety do okolí Mariánských Lázní:
  • Rašeliništ? Kladská – p?kná p?írodní rezervace, nau?ná stezka – d?ev?né lávky, vedoucí kolem rybník?.
  • Zámek Kynžvart s rozsáhlým anglickým parkem se nachází jen pár kilometr? od Mariánských Lázní
  • Zámek Be?ov nad Teplou – vystavena jedna z nejcenn?jších památek na území ?R – relikviá? sv. Maura.
  • Lesní židovský h?bitov a nedaleká Panská rozhledna u obce Drmoul.
  • Park Boheminium v Mariánských Lázních – tém?? 70 miniatur ?eských hrad?, zámk? a dalších architektonických památek.

Máte také n?jakou oblíbenou trasu a nebo cestujete po republice po rzných stezkách? Napište nám o tom pár ?ádk? a pošlete fotografie. Vaše ?lánky rádi zve?ejníme zde na titulní stran? webu nabruslich.cz a náležit? zpropagujeme i na facebooku:-) Pomozte nám tvo?it obsah vašeho oblíbeneého webu. Pište na info@nabruslich.cz.

Nová mobilní verze webu na adrese m.nabruslich.cz!

Podpo?te nᚠweb likem na facebooku a získávejte pravideln? ?erstvé informace z inline stezek, inline akcí v regionech, komentujte, sdílejte:-) Sta?í kliknout dole "To se mi líbí"

 
Hodnotilo 0 uĹživatelĹŻ

Navštívené inline trasy Počet přečtenĂ­: 13635

JmĂŠno:

E-mail:

Komentář:


Antispam: 8 krĂĄt deset =

SouvisejĂ­cĂ­ trasy

Planá - Central park

Hodnotilo 0 uĹživatelĹŻ

DĂŠlka trasy: 0.97 km, Okres: Tachov
Nov? vybudovaný inline okruh v Central parku v Plané.
VloĹžil: dusan.pkp, 13.10.2014 l Zobrazeno: 21884 x
 
696_1431857618inline-stezka-plana14.JPG

Inline stezka Planá

696_1431857618inline-stezka-plana13.JPG

Inline stezka Planá

696_1431857618inline-stezka-plana12.JPG

Inline stezka Planá

696_1431857618inline-stezka-plana11.JPG

Inline stezka Planá

696_1431857593inline-stezka-plana10.JPG

Inline stezka Planá

696_1431857593inline-stezka-plana9.JPG

Inline stezka Planá

696_1431857593inline-stezka-plana8.JPG

Inline stezka Planá

696_1431857593inline-stezka-plana7.JPG

Inline stezka Planá

696_1431857593inline-stezka-plana6.JPG

Inline stezka Planá

696_1431857567inline-stezka-plana5.JPG

Inline stezka Planá

696_1431857567inline-stezka-plana4.JPG

Inline stezka Planá

696_1431857567inline-stezka-plana3.JPG

Inline stezka Planá

696_1431857567inline-stezka-plana2.JPG

Inline stezka Planá

696_1431857567inline-stezka-plana1.JPG

Inline stezka Planá

Soubory k trase

Přidat soubory k trase


JmĂŠno:

E-mail:

Komentář:


Antispam: 7 krĂĄt deset =

Blogy uĹživatel?


AktivnĂ­ blogy uĹživatelĹŻ:
Mat?j LukášB RadushAdmin

Nej?ten?jĹĄĂ­ ?lĂĄnky

VyhledĂĄvĂĄnĂ­

TitulnĂ­ fotografie
Vstoupit do galerie

Nep?ehlĂŠdn?te!

Databáze inline stezek Nevíte kam vyrazit na brusle? Navštivte naši databázi inline stezek

Nejnov?jĹĄĂ­ trasy

Dalejský park(0.53 km) / Praha, hl.m?sto
Aquasv?t - Vodárenská v?ž Otvice(2.01 km) / Chomutov
Klí?ov - Lesopark Let?any(2.73 km) / Praha, hl.m?sto
Nová Pec - Horní Planá(8.77 km) / Prachatice
Valtická(1.55 km) / B?eclav

Inline Forum

Aktualizace zakreslení tras v map? >>> Zdravím. Aktualizaci provád?jí p?ímo uživatelé, takže aktualizaci m?žete provést i Vy. Sta?í kliknout na detail tr ...
07.10.2020 12:13
Aktualizace zakreslení tras v map? >>> Kdo aktualizuje trasy v map?? Na jih a JV od Prahy to není v?bec aktuální... mohu to p?idat n?jak do mapy ...
06.10.2020 20:17
Inline v Polsku? >>>

D?kuji za info,

to n?kdy vyzkouším.

...
30.11.2019 08:12

PoslednĂ­ komentĂĄ?e

Otvice - Vrskma? - Strup?ice Rozhledna Maják >>> Stezku bych doporu?oval projet na dv? ?ásti. Otvice - rozcestí a Vrskma? - Strup?ice.Nedo ...
14.10.2020
Nové Záluží - rekrea?ní plocha >>> Skv?lá trasa, je zde více možností kudy jet, n?kdy jsou i dv? stezky vedle sebe.Pozor na p? ...
14.10.2020
Pod Vitkovem >>> Výborná stezka, terén slušný až na ten v tunelu, bu?te opatrní hlavn? p?i sjezdu. Doporu?u ...
14.10.2020
Horní Po?áply - M?lník >>> Aktuáln? se buduje další ?ást stezky - pokra?ování z Horních Po?ápl? dál, nyní se dá dojet až k mostu v ...
08.10.2020
Postoloprty - Triangle >>> ??????? ??????? ????? ?????? ???????????? ????????? ??? ??????? ??????? Zelg ...
05.10.2020

Bazar

spole?nost na brusle - MB, PH, Nymburk (OSTATNÍ: Ostatní) ahoj, \\r\\n omlouvám se, nepat?í to sem do kategorie, ale také bych rád nalezl spole?nost na brusle - jse ... Detail inzerĂĄtu
rám 3x125 mm Rollerblade (PRODÁM: Kole?ka a další sou?ásti) Prodám úpln? nový set rám + kole?ka 3x125mm z brusle Rollerblade MAXXUM EDGE 125 3WD. Použil jsem jen bo ... Detail inzerĂĄtu
Hledám partáky (OSTATNÍ: Ostatní) Ahojky, hledám partáky na bruslení v okolí Valašského Mezi?í?í. Nevadí mi jet na pohodu a pokecat, ale klidn? si d ... Detail inzerĂĄtu
Kole?ka 6 x Powerslide Megacruiser 125 mm, A86 (PRODÁM: Kole?ka a další sou?ásti) Prodám použitá kole?ka (bez ložisek), dv? jsou ojetá více než ostatní. P?vodní cena cca 200 K? za kus. ... Detail inzerĂĄtu
PlnĂŠ zobrazenĂ­ I MobilnĂ­ verze

(c) nabruslich.cz 2020

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.O cookies Rozumím